Мъдростта на Кабала е научен инструмент за изучаване на духовния свят. За да опознаем нашия свят, използваме природните науки като физика, химия и биология. Но естествените науки изучават само физическия свят, който възприемаме с петте си сетива. За да можем напълно да опознаем света, в който живеем, имаме нужда от изследователски инструмент, способен да ни разкрие скритата реалност, която нашите органи не могат да възприемат. Този инструмент е науката Кабала.

Еднозначно определение за кабала не може да се даде. Определенията варират в зависимост от гледната точка и отношението на определящия. Тези мнения обаче могат да бъдат събрани в две основни групи. В първата попадат привържениците на кабала, според които тя не е религиозно учение или система, а просто ключ за правилното разбиране на свещените текстове. Дори практиките, свързани с изучаването на някое от кабалистичните учения (кабала е само основен принцип, върху който се изграждат множество системи на тълкуване), се възприемат като съпътстващи и условни. Критиците от своя страна твърдят, че кабалистите твърде условно тълкуват буквалния смисъл на Свещените писания, а от друга, че на базата на това тълкуване, изграждат свои, твърде условни системи. В този смисъл и отчитайки голямото историческо и обществено значение на кабала, трябва да се спрем на неутралното определение, според което кабала и изградените върху принципа ѝ учения, са важна съставна (не и безспорна) част от духовно-теоретичното наследство на човечеството.

Основната теза на кабалистите е „….че Бог твори света чрез своето слово“

Когато попитали Рав Кук – велик кабалист от ХХ век и Първи Старейшина на Израелските Равини –  кой може да изучава Кабала, неговият отговор бил недвусмислен: „всеки, който желае”. През последните 100 години всички кабалисти без изключение ясно казват, че Кабала днес е открита за всеки. Нещо повече, всички те твърдят, че тя е необходим инструмент за преодаляване на световната криза, чието настъпване те са предвидили и с която ние днес се сблъскваме.

https://studionikolas.com/produkt-kategoriya/kabala-amuleti-talismani-ot-zlato-i-srebro-prysteni-obeci-medalioni-studio-nikolas/